Uncategorised

Ďakujeme

 

Ďakujeme za Vašu požiadavku!

Budeme Vás kontaktovať emailom, podľa dostupnosti vybraného termínu vám zašleme záväzné potvrdenie Vašej rezervácie. 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích a doplnkových služieb

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou BELIDEA SERVICES, s.r.o., so sídlom Bobrovec 909, 032 21 Bobrovec, IČO: 36 430 935 a odberateľom-objednávateľom služieb, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe zmluvy o ubytovaní alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a doplnkových služieb v ubytovacom zariadení – HORSKÝ HOTEL MNÍCH, Bobrovec 909, 032 21.

2. Tieto VOP sú verejné prístupné na internetovej stránke www.hotelmnich.sk.

II. VÝKLAD POJMOV

1. Ubytovacie zariadením sa rozumie HORSKÝ HOTEL MNÍCH, Bobrovec 909, 032 21 (ďalej aj „hotel“)

2. Ubytovateľom sa rozumie spoločnosť BELIDEA SERVICES, s.r.o., so sídlom Bobrovec 909, 032 21 Bobrovec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16258/L, IČO: 36 430 935, DIČ: 2022013015, IČ DPH: SK 2022013015 (ďalej aj „ubytovateľ“)

3. Odberateľom-objednávateľom služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem uzatvoriť s ubytovateľom zmluvu o ubytovaní, resp. osoba, ktorá uzatvorila s ubytovateľom zmluvu o ubytovaní.

III. SPÔSOB UZATVORENIA ZMLUVY

1. Záujem o rezerváciu (objednávku) ubytovania je možné vykonať osobne, telefonicky alebo mailovou formou. Na základe objednávky na poskytnutie služieb hotel vypracuje cenovú ponuku, ktorú zašle odberateľovi. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára potvrdením cenovej ponuky zaslanej hotelom, potvrdenie vykoná objednávateľ mailovou formou alebo písomne. Obdržaním potvrdenej cenovej ponuky je hotelom vykonaná rezervácia na žiadané služby. Potvrdením cenovej ponuky na ubytovanie objednávateľ služieb vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP verejne prístupnými na internetovej stránke www.hotelmnich.sk, ktoré sú potvrdením cenovej ponuky pre objednávateľa služieb záväzné. Zo zmluvy o ubytovaní vzniká objednávateľovi právo, aby mu v ním určenom termíne hotel poskytol prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení a ubytovateľovi vzniká právo na zaplatenie ceny za poskytnuté služby podľa aktuálne platných cenníkov ubytovateľa. Záujem o rezerváciu môže prejaviť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2. Hotel má právo žiadať od objednávateľa zálohovú platbu do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 3 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.

IV. UBYTOVACIE SLUŽBY

Podmienky poskytnutia ubytovacích služieb v hoteli sa spravujú ubytovacím poriadkom. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať počas využívania ubytovacích služieb v hoteli ubytovací poriadok zverejnený na recepcii a na internetovej stránke hotela www.hotelmnich.sk. V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je ubytovateľ oprávnený objednávateľa - hosťa z pobytu vylúčiť, pričom hosť stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak ako nárok na vrátenie úhrady služieb objednaných a doposiaľ nevyužitých. Hotel má právo účtovať objednávateľovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

V. CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1. Hotel poskytuje hosťovi služby za ceny na základe aktuálne platných cenníkov. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za poskytnuté služby najneskôr v deň odchodu, a to na základe vystaveného hotelového účtu podľa vopred potvrdenej cenovej ponuky a vykonanej rezervácie. Dohodnutá cena v cenovej ponuke môže byť navýšená v prípade doobjednania služieb objednávateľom na mieste. Platbu je možné realizovať priamo na mieste v hotovosti, kreditnou alebo platobnou kartou.

2. Objednávateľ sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr v termíne stanovenom ubytovacím poriadkom, pokiaľ nebolo osobitne dohodnuté inak vopred. Objednávateľ je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu v čase stanovenom ubytovacím poriadkom, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že neuvoľní izbu v stanovenom termíne, je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zaplatiť storno poplatky v prípade, že od zmluvy odstúpi najneskôr do 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služieb. Bez povinnosti úhrady storno poplatkov je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu omeškania hotela s poskytnutím ubytovacích služieb.

2. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy najneskôr 30 dní pred dátumom začatia poskytovania ubytovacích služieb, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie sú strany oprávnené vykonať telefonicky (preukázateľným spôsobom), osobne, písomne alebo mailovou formou.

3. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti vrátiť finančné prostriedky – poskytnutú zálohovú platbu objednávateľovi aj v prípade, ak objednávateľ – hosť porušuje ubytovací poriadok, najmä ak hosť úmyselne alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou, obťažuje svojím správaním ostatných hostí, zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravotný stav ostatných hostí a personálu a z dôvodu vyššej moci.

4. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a zruší rezerváciu vykonanú hotelom, teda stornuje objednávku pobytu písomne, telefonicky alebo elektronicky, je hotel oprávnený požadovať od objednávateľa nasledovné storno poplatky:
a) pri storne 29 - 21 dní pred začiatkom pobytu 20% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
b) pri storne 20 - 13 dní pred začiatkom pobytu 50% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
c) pri storne 12 - 6 dní pred začiatkom pobytu 70% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
d) pri storne 5 - 1 deň pred začiatkom pobytu 85% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
e) pri storne v deň nástupu na pobyt 100% z ceny objednaných všetkých služieb za 1. deň a za ďalšie dni podľa ods. d.
Nárok na storno poplatok je ubytovateľ oprávnený započítať si na poskytnutú zálohovú platbu zo strany objednávateľa.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ODCUDZENIE VECÍ

1. Hotel poskytuje možnosť úschovy lyží, bicyklov, detských kočíkov a pod. vo vyhradených priestoroch hotela. Hotel zodpovedá za veci vnesené ubytovaným hosťom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom. Peniaze, cenné veci a doklady sa uschovávajú do trezora. Hotel je zodpovedný za preukázateľnú škodu týkajúcu sa klenotov, peňazí a iných cenností max. do výšky 331,94€. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá hotel bez obmedzenia, len ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.

2. Parkovisko pred hotelom nie je strážené a parkovanie nie je predmetom poskytnutia služieb zo strany hotela, zodpovednosť za motorové vozidlo ponechané na parkovisku pred hotelom nesie v plnom rozsahu jeho majiteľ alebo držiteľ.

3. Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb. Objednávateľ je povinný škodu uhradiť bezodkladne po jej vzniku.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Pobyt s domácim zvieraťom je možný iba v zrubových chatkách za dohodnutý doplatok

2. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V ostatných priestoroch hotela, ako aj vo všetkých vnútorných prevádzkach a izbách, je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 50,- Eur za každé zistené porušenie, tým nie je dotknutý nárok hotela na náhradu škody.

3. Vstup detí do vonkajšieho detského ihriska a spoločenskej miestnosti (herne) je možný iba v sprievode dospelej osoby. Za voľný pohyb dieťaťa bez dozoru v uvedených priestoroch ako aj v ostatných priestorov interiéru a exteriéru hotela, hotel nezodpovedá.

4. Príchod a odchod zo zrubových chatiek je potrebné nahlásiť recepcii hotela. Zrubové chatky sa v neprítomnosti hostí alarmujú. Hotel nezodpovedá za odcudzené veci počas neprítomnosti hosťa - ak odchod nebol nahlásený na recepcii hotela.

5. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje ubytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi objednávateľom a ubytovateľom. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít ubytovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch ubytovateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu Ako objednávateľ, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý/-á svojich práv.


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.05.2016.

2. Otázky a vzťahy týmito VOP výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Od týchto podmienok je možné sa odchýliť len s výslovným písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

3. Použitie týchto VOP možno vylúčiť alebo obmedziť len písomnou dohodu zmluvných strán.

Zásady ochrany údajov

Ďakujeme, že ste navštívili našu webstránku. Spoločnosť BELIDEA SERVICES, s.r.o., so sídlom Bobrovec 909, 032 21 Bobrovec, IČO: 36430935 (ďalej len „spoločnosť“) považuje za prioritu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie.

Horský Hotel Mních spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež Zásady používania súborov cookie.

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. Nižšie nájdete podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva. Požadujme len tie informácie, ktoré nám sami chcete poskytnúť a tie, ktoré sú nevyhnutné k správnemu fungovaniu webstránky.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme Vaše informácie, keď vyplníte formulár na webstránke, zrealizujete online rezerváciu alebo sa prihlásite k odberu newslettera. Naše stránky však môžete navštíviť aj anonymne. Pri online objednávkach je potrebné vyplniť tieto údaje: meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, resp. ďalšie osobné údaje podľa položiek formulára. Pri vyplnení online formulárov sa zaznamenáva aj Vaša IP adresa. 

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje využívame pri spracovaní a potvrdzovaní rezervácií, za účelom odpovedania na Vaše otázky, za účelom informovania o novinkách a špeciálnych ponukách formou newslettra, pokiaľ o to požiadate.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú predané, vymenené alebo prevedené inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, bez vášho súhlasu.

Emailová a telefonická komunikácia

E-mailová adresa, ktorú poskytnete pri rezervácii ubytovania, resp. pri vyplnení iného formulára na webstránke, bude použitá pre zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa Vašej rezervácie. E-mailová adresa, ktorú poskytnete v kontaktnom formulári bude použitá na komunikáciu s Vami ohľadom Vašej otázky. V prípade nutnosti telefonickej komunikácie Vás budeme kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré nám poskytnete. Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely, ale výhradne pre komunikáciu ohľadom Vašej objednávky alebo požiadavky.

V prípade, že sa registrujete pre newsletter, Vaša emailová adresa bude použitá pre zasielanie špeciálnych ponúk a noviniek maximálne raz mesačne. Súhlas sa udeľuje na 3 roky a môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz pre odhlásenie v závere každého newslettra alebo nás môžete kontaktovať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na tel.č. +421 905 506 955.

Používanie cookies

Na tejto webstránke používame cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní (ak dovolíte). Prečítajte si Zásady používania súborov cookie.

Zdieľanie informácií s tretími stranami

Nebudeme predávať, obchodovať alebo inak prevádzať tretím stranám vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť prevádzku našej webstránky, vedenie nášho podnikania a marketingovú podporu, pričom strany sa dohodli, že tieto informácie sú dôverné.

Ochrana osobných údajov

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

Online zásady ochrany osobných údajov

Tieto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zhromaždené prostredníctvom našej webstránky a nie na informácie zhromaždené offline.

Rezervácia

Pridať hodnotenie

Pridajte svoje hodnotenie:

 

Aktivity

Relax a šport v areáli hotela

Vychutnávajte si príjemný oddych priamo v hoteli. Zahrajte si tenis, billiard, stolný futbal alebo relaxujte v saune či pri masáži. 

Požičajte si u nás bicykel a vyrazte na cyklotúru alebo sa vyberte do okolitých lesov na huby.

Viac

tenis

2V8A7171

Aktivity pre deti

Pre našich najmenších hostí sme pripravili množstvo zábavných aktivít v exteriéri aj interiéri hotela, ktoré im zaručene vyčaria úsmev na tvári.

Potešia ich zvieratká v mini zoo a nové rozľahlé detské ihrisko.

Viac

Turistika na Liptove

Vydajte sa na príjemnú prechádzku alebo na náročnejšiu túru pre skúsených turistov.

V okolí hotela si môžete vybrať z viacerých zaujímavých trás. Medzi najobľúbenejšie patria napríklad Žiarska dolina, Bobrovecký vodopád, Sivý vrh a Červenec.

Viac

shutterstock 33946915

rafting

Leto na Liptove

Príjemný letný deň môžete stráviť na neďalekej Liptovskej Mare alebo sa vyberte navštíviť tradičný salaš Pastierska len pár minút od hotela, kde môžete ochutnať domáci syr a žinčicu.

Ak počasie nie je ideálne, vyberte sa do aquaparku alebo do jednej z unikátnych liptovských jaskýň.

Viac

Zima na Liptove

Zima na Liptove je čarokrásna! Vyberte sa na prechádzku zimnou prírodou do okolitých lesov alebo si zalyžujte v jednom z neďalekých lyžiarskych stredísk.

Zábavu aj príjemné zahriatie si zas užijete v aquaparkoch alebo v saune priamo v hoteli.

lyžiarka

Pre firmy

Ideálna lokalita na Liptove

Ak hľadáte hotel pre Váš event v atraktívnej lokalite, ktorá ponúka množstvo aktivít, Liptov je tá ideálna destinácia. Pohodlná dostupnosť z diaľnice je pre väčšinu klientov kľúčová, aj preto si mnohí pochvaľujú umiestnenie nášho hotela len 11 km z diaľnice D1.

Z Bratislavy sa k nám dostanete za 3 hodiny a 20 minút, z Košíc za 2 hodiny a z Banskej Bystrice za 1 a pol hodiny.

Mapa

2V8A7124

2V8A7118

Areál hotela, ktorý ponúka súkromie

Keď plánujete konferenciu alebo firemný teambuilding, isto oceníte variabilitu priestorov a súkromie, ktoré ponúka lokalita za dedinou , priamo uprostred lesa. Vaši hostia nebudú rušení ani obmedzovaní nočným kľudom.

Okrem konferenčných miestností u nás nájdete aj dobovo zariadené priestory v interiéri i exteriéri, kde vám zabezpečíme pestrý program. Rozľahlý areál hotela tiež ponúka možnosti pre outdoorové teambuildingové aktivity.

Tri konferenčné miestnosti

Pre Vaše konferencie, školenia, prezentácie či iné firemné podujatia ponúkame 3 konferenčné miestnosti s kapacitou 35, 80 a 100 hostí.

Samozrejmosťou je komplexné moderné konferenčné vybavenie vrátane vysokorýchlostného pripojenia na internet.

Viac

kongreska

2V8A3422

Tradičné špeciality a gurmánske zážitky

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa k nám hostia radi vracajú je práve vynikajúca kuchyňa.

Autentické grilovačky, kde mnísi v habitoch pred Vašimi očami pripravujú pečené prasiatko či chutné klobásky a slanina, bohaté bufety kde nájdete aj domáci chlieb, tradičné liptovské syry, oškvarkovníky, šišky a mnohé ďalšie pochúťky zabezpečia, že Vaši hostia na event na Mníchu len tak nezabudnú.

Viac

"Výborné služby, ochotný personál, krásne prostredie a doposiaľ najlepšie kuchárske..."

 

2V8A3345

ohnova show

Večerný program


Pre Vaše podujatia zabezpečíme okrem chutného jedla aj zaujímavý sprievodný program. Živá ľudová hudba, DJ, párty stan, diskotéka alebo ohňová show, to je len začiatok dlhého zoznamu.

Program vypracujeme na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Teambuilding na Liptove

Vďaka výnimočnej lokalite, priestrannosti areálu hotela, blízkosti lesa a spolupráci s overenými partnermi sa nám darí organizovať pre Vás jedinečné teambuildingové podujatia.

Vyberte si z množstva zábavných, športových a adrenalínových aktivít, ktoré je možné zrealizovať priamo v areáli alebo sa nechajte inšpirovať možnosťami v blízkom okolí.

Viac

turisti1

Hodnotenia - Rodinné pobyty

Eva, 10 Mar, 2017

Veľmi Vám ďakujem za spríjemnenie nášho pobytu u Vás. Zvlášť personálu, ktorí boli ochotní , milý a sprijemnili nám pokazenú lyžovačku. Všetka česť!

Radim Nezval, 01 Apr, 2015

Chtěli bychom vám s přítelkyní touto cestou poděkovat za opravdu překrásně strávený víkend ve vašem hotelu. Byly to nezapomenutelné chvíle. Dáváme vám pět hvězdiček za perfektní služby, velmi milou a ochotnou obsluhu a výbornou kuchyni. Určitě vás ještě navštívíme. Radim a Laura

Viera & Robko, 18 Mar, 2015

Ďakujeme za príjemný pobyt :) Krásne okolie, príjemná atmosféra, milý personál, výborná kuchyňa. Odporúčame :)

Marian, 30 Jul, 2014

Bolo tam super, bomba kuchyna odporucam

Atkina, 12 Feb, 2014

Prezili sme krasny vikendovy pobyt v hoteli Mnich, kde sme nabrali mnoho novych sil, vdaka prijemnym prechadzkam v okoli hotela. Vsetci v hoteli boli mili a ustretovi. Pacil sa nam wellness. Iba na biliarde by sa mohla vymenit biliardovat gula, pretoze je poskodena.

Alexandra, 03 Nov, 2013

Dakujeme za krasny Halloween pobyt:-) skvele atrakcie pre deti, vyborna strava a velmi ustretovi personal,urcite vsetkym doporucujeme a radi sa opar tratime

Anežka & Matej, 21 Oct, 2013

Ďakujeme za výborné služby, skvelý a ochotný personál, znamenitú skvelo naservírovanú stravu. Určité prídeme znova.

Michaela, 05 Aug, 2013

Ahojte, hotel hodnotím výborne. Krásne prostredie, pekné, čisté izby, výborne postavené MENU a dobré jedlo. Personál a jeho servis 1* ;-) tešíme sa nabudúce.

Hodnotenia - Svadby a oslavy

Alena , 25 Mar, 2017

Výborný profesionálny prístup, všetko bolo poskytnuté podľa dohody, hostia boli veľmi spokojní, našu slávnostnú náladu pozdvihlo aj krásne prostredie a aj jedlo bolo super.

Zdenka & Jozef , 28 Mar, 2017

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať celému kolektívu Horského hotela Mních*** za profesionálny prístup, 100% služby a ochotu celého personálu, krásnu výzdobu svadobnej sály, krásnu kvetinovú výzdobu, vynikajúcu stravu a nezabudnuteľný zážitok z grillparty v Pustovni Starého Mnícha. Budúcim snúbencom môžeme toto zariadenie len vrelo odprúčať:) Ešte raz ďakujeme!

 

Petka&Janko , 06 Feb, 2016

V januari 2016 sme mali na Mnichu svadbu, hotel sme si vybrali na zaklade odporucani a rozhodne ho budem odporucat dalej! So vsetkymi sluzbami ako aj personalom sme boli nadmieru spokojni, aj od hosti mame len pozitivne ohlasy-niektori si tam rovno zajednali izby na Valentinsky pobyt. Vyzoba bola na 1*, kvety nas este tyzden tesili doma :)

Velmi ustretovy personal, skvela manazerka s mnozstvom skusenosti, nadherne priestory, chutne jedno a to prostredie.. dokonala svadba!
Vzdy usmiata, mila recepcna a mnozstvo milych prekvapeni od vedenia hotela boli ceresnickou na torte :)

DAKUJEME!

vejka a igi , 08 Dec, 2015

Chceli by sme sa poďakovať Hotelu Mních a celému personálu pri organizácií našej svadby.Veľká vďaka patrí manželom Vaňovičovcom za profesionálny prístup.Bolo nám cťou s Vami spolupracovať a aj napriek ďialke sme to zvládli skutočne na výbornú. Vďaka za kvalitne zostavené svadobné menu, koordináciu a prekrásnu výzdobu,prekvapenia,skrátka za všetko. Kto chce mať svadbu na úrovni, Hotel Mních je na to ako stvorený. Nádherné prostredie, vynikajúce služby a tak isto kuchyňa. Ohlasy od našich hostí boli veľmi pozitívne. Vrelo odporúčame.

Svadba Jaro a Ivka , 06 Nov, 2015

Vybrali sme si hotel Mnich ako miesto, kde by sme chceli uskutocnit nasu svadbu. Nevieme si predstavit, ze by sme si vybrali pre nasu svadbu ine miesto, pretoze sme boli maximalne spokojni. Bezproblemova komunikacia, ochota a profesionalny pristup od prveho stretnutia, nadherna vyzdoba, pomoc pri vybere doplnkov, kvetov a pod., ochotny personal a vyborna kuchyna. Urcite odporucam !!

DAKUJEME!

Vladimír Škerenčák, 27 Apr, 2015

Chcel by som celému personálu a vedeniu hotela Mních veľmi pekne poďakovať za organizáciu, starostlivosť, ochotu a rodinnú atmosféru pri oslave Nášho 20teho výročia svadby, ktorú sme mali práve tu (vtedy to bol hotel Priemstav). Budova a okolie sa neskutočne zmenili do krásy. Ďakujem aj za možnosť využiť wellnes (vírivka, sauna) VIP :-) Krásny večer bol zakončený vynikajúcou večerou, kde ste pamätali aj na manželku - celiatičku, za čo ja osobne veľmi pekne ďakujem... Hneď po odchode sme si sľúbili, že určite už nebudeme čakať ďaľších 20 rokov, kým sa znovu ukážeme...Ostávame s pozdravom a prianím všetkého najlepšieho, zdravia a úspechov. Škerenčákovci a Piatkovci, z Bobrovca, L.Mikuláša a Bodíc :-)

Zuzka a Peto, 17 Nov, 2014

Na Mníchu sme mali svadbu 27.9.2014 a keby sme to mali všetko opísať jedným slovom, tak najlepšie to vystihuje slovo ÚŽASNÉ. Dokonalá kuchyňa, personál, organizácia. Naši hostia skonštatovali, že už za života boli na x svadbách, ale na takejto ešte nie. A to naozaj poteší. Vrelo doporučujeme. Zuzka a Peťo

DAKUJEME!

erika+roman+tamarka , 02 Aug, 2014

Aj tri týždne po našej svadbe sme stále rovnako nadšení a spokojní, a preto by som Vám chcela veľmi pekne poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili! Osobitne pani Vaňovičovej za NESKUTOČNÝ prístup, ktorý sa dnes len tak ľahko nevidí. Nech sme chceli čokoľvek, nech bolo naše želanie akokoľvek "netypické" alebo "originálne":-) NIČ nebolo problémom, všetko sa dalo urobiť,zariadiť,vymyslieť.Personál bol ochotný,usmiaty(aj keď mali celý deň plné ruky (aj nohy) práce) pozorný a vždy sa snažil vyhovieť hosťom. Kuchyňa excelentná,k tomu naozaj nie je čo viac dodať. Napriek tomu,že nikto z nás nie je z Mikuláša a všetci svadobčania museli do hotela cestovať minimálne hodinu, určite to bola tá najlepšia voľba a keby sme sa mali rozhodnúť ešte raz, vybrali by sme si rovnako. Od prvého stretnutia až po posledné "dovidenia" to bolo krásne a my aj naši hostia sme boli a sme šťastní,že sme tento deň prežili na Mníchu. Ďakujeme:-)

Martina a Róbert Balekovci, 17 Oct, 2013

Chceme sa srdečne poďakovať pani Zuzane Vaňovičovej a celému kolektívu hotela Mních za krásnu svadbu, ktorú nám pripravili. Po všetkých stránkach bolo cítiť ľudský a profesionálny prístup. Očarujúca výzdoba stolov a sály, milé prekvapenia pri uvítaní, výborné jedlo a skvelý prístup nadmieru splnili naše očakávania. Prežili sme u Vás nádherný večer, na ktorý nikdy nezabudneme! Svadbu na hoteli Mních môžeme každému len odporučiť! Ďakujeme

Marianna Koperdanova, 17 Jun, 2013

Chcela by som sa aj tymto sposobom podakovat hotelu a personalu za velmi peknu svadobnu hostinu, na ktorej sme sa zucastnili v aprili ako svadobcania. Velmi milo sme boli prekvapeny polohou, okolim, jedlom a velmi prijemnym personalom. Urcite odporucam kazdemu kto hlada oddych a chce si oddychnut aj s malymi detmi, ktore sa vyborne zabavia na velkom ihrisku, ci blizkom potociku/lese ci krmenim domacich zvierat. urcite sa este raz vratime aj mimo svadobnej hostiny a odporucam vela z nasich kamaratov.

Hodnotenia - Firemné podujatia

Designprint s r.o., 25 Oct, 2016

Odborny seminar pre 40 ludi. Perfektne sluzby, uzasny personal, vrchol podujatia pecene prasiatko. Ostava mi len velmi pekne podakovat vedeniu a personalu hotela za skutocne profesionalne sluzby a ludsky pristup.

KST Lokomotíva B.Bystrica, 13 Aug, 2016

Dňa 13.08.2016 sme po celodennej túre prišli do reštauračného zariadenia uvedeného hotela. Bolo nás približne 30 osôb. My sme boli medzi prvými. Po dlhšom čakaní sme si mohli objednať. Nápoje sme dostali cca do 15 minút polievky a iné jedlá nie na objednávku cca do 40 minút. Obsluha bola vláčna, pomalá. Ťažko bolo rozoznať, kto je čašník. Objednal som si kapustnicu, ktorá bola skôr zemiaková polievka s kapustou a dvomi krúžkami klobásy a jedným malým kúskom údeného mäsa. Ceny jedál ale boli pomerne na množstvo, kvalitu, a sortiment ponuky vysoké. Chodíme po túrach po celom Slovensku, ale tohto roku to bolo najhoršie stravovacie zariadenie, ktoré sme navštívili. Je to smutné, lebo hotel je pekne umiestnený, zvonku je príťažlivý. Interiér reštauračnej časti je slabší. Neboli sme tu prvý raz. Predošlý raz sme zastihli len svadbu a občerstviť sa nám nebolo umožnené. Škoda pekného zariadenia.
Dúfame, že keď prídeme nabudúce bude už zariadenie poplatné liptovskej pohostinosti.

Tory Consulting, a.s., 18 Nov, 2014

Rada by som sa v mene spoločnosti Tory Consulting, a.s. poďakova pani Vaňovičovej a jej manželovi za perfektnú organizáciu teambuildingu v Horskom hoteli Mních. Krásne prostredie, vynikajúca strava a ústretový personál prispeli k výbornej atmosfére, ktorá vládla po celé dva dni. Jeden z najlepších hotelov, kde sme organizovali firemnú akciu. Radi sa opäť vrátime na miesto, kde nič nie je nemožné. Môžem iba odporúčiť. Martina Čabanová

Janda Milan, 22 Sep, 2014

V dňoch 18 až 20.9. 2014 sme usporiadali v hoteli Mních odborný seminár z príležitosti 20 výročia založenia spoločnosti DESIGPRINT. Podujatie sme poriadali už po šiesty krát na tom istom mieste a ako vždy všetko bolo uplne perfektné. Touto cestou by sme ešte raz veľmi radi poďakovali pani Vaňovičovej s manželom, ale predovšetkým celému kolektívu hotela Mních. Všetci sú profesionáli na svojom mieste. Od perfektného kuchára, cez usmievavých a dokonalých čašníkov až po krásne slečny na recepcii. Ešte raz v mene spoločnosti DESIGN PRINT ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Milan Janda

Peter, 11 Aug, 2014

Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať p.Vańovičovi za perfektne zorganizované obchodné stretnutie na Horskom hoteli Mních s našimi obchodnými zahraničnými partnermi, ktorí chodia na Slovensko často, ale po návšteve tohto zariadenia nešetrili slovami chvály. Ešte raz srdečná vďaka.

eD system Slovakia s.r.o., 17 Apr, 2014

Chceli by sme podakovat za super spolupracu pri organizacii eventu pre 80 ludi. Ak ste firma ktora hlada perfektny hotel, tak hotel Mnich je to najlepsie co Vas mohlo strenut. Personal a ich ustretovost, jedlo, ubytovanie, prostredie, vecerny program... davam 110% bodov a max. odporucam. Pre mna po dlhej dobe hotel, do ktoreho sa chcem vratit a robit dalsi event.... p. Vanovicova klobuk dole, boli sme nadmieru spokojni..

Jozef- CANON , 25 Sep, 2013

Firemná akia bola profesionálne zvládnutá, ubytovanie, personál,strava, pečené prasiatko a Demänovka bola fantastická . Dakujeme celému personálu a do hotela Mních sa určite vrátime.

Ľudovít Tóth, event2all , 01 Jul, 2013

Hotel Mních môžeme všetkým eventovkám iba odporučiť. Príjemné prostredie, pozorný personál, fantastický tatarák a ovčie výrobky. Takto vyzerá podnikania s osobným prístupom. Od klienta, sme dostali písomne veľkú pochvalu. A ľudia z fachu vedia, že to naozaj nie je bežná záležitosť. :-)

Michaela Adamková spol. EEA, 03 Jun, 2013

Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať za výborne zorganizovanú firemnú akciu. Výborné služby, veľmi ochotný personál, krásne prostredie a doposiaľ najlepšie kuchárske umenie, aké sme mali možnosť na firemnej akcii ochutnať. Hoci je hotel rodinného charakteru a nás bolo 53, akciu zvládli zmanažovať na jednotku, navyše sme sa tu cítili naozaj veľmi pohodovo.Je to jeden z mála hotelov, kam sa pri príležitosti ďalšej akcie určite vrátime.

Cenník

Cenník ubytovania 

  mimosezóna sezóna top sezóna 
 

15.03. - 30.06.2021
01.09. - 20.12.2020

21.12. - 27.12.2020
04.01. - 14.03.2021
01.04. - 06.04.2021
01.07. - 31.08.2021

28.12.- 03.01.
Dvojlôžková izba ( obsadená 2 osobami )         75 € / noc 90 € / noc 125 € / noc
Dvojlôžková izba ( obsadená 1 osobou )  60 € / noc 72 € / noc 100 € / noc
Apartmán (obsadený 2 osobami ) 95 € / noc 110 € / noc  145 € /noc
Zrub pre 5 osôb bez stravy 100 € / noc 120 € / noc 140 € / noc
Dieťa do 11,99r. na prístelke 20€ / noc 25€ / noc  33€ / noc 
Dieťa od 12 r. na prístelke 27€ / noc 32€ / noc  40€ / noc 

Uvedené ceny sú za izbu a noc.

Dieťa do 5,99 rokov bez nároku na lôžko GRÁTIS. 
Raňajky sú formou bufetu poskytované ubytovaným hosťom bezplatne.

V cene ubytovania nie je zahrnutý miestny poplatok obci 0,70€ / osoba / noc.

Doplnkové služby

Detská postieľka 7,50 € / noc
Domáce zviera* 10 € / noc

Stravovanie

Raňajky 7 €/deň
Raňajky dieťa do 11,99 rokov 3,50 €/deň
Večera formou trojchodového menu /bufet  14 € / deň
Večera dieťa do 11,99 rokov 7 €/deň

Relaxačné služby

Wellness - sauna s kapacitou max 7 osôb a vírivkou s kapacitou max 5 osôb 12 €/2hod.
Wellness dieťa do 11,99rokov 6 €/2hod.
Horské bicykle 15,00 € / deň
Tenisový kurt 7,00  €/hod.
Tenisový kurt pernamentka 10 hodín 50 €
Tenisové rakety 2ks + loptičky 3ks 5,00 €
Biliard 1,50 €
Detské ihrisko (neubytovaní hostia) 3,00 €/deň

Pre hotelových hostí bezplatne

Detské ihrisko - ubytovanie s pobytovým balíkom  grátis
WIFI pripojenie grátis
Parkovné grátis
Úschovňa motoriek, bicyklov grátis
Detský kútik grátis
Vzdušný hokej grátis
Stolný futbal, Stolný tenis grátis

Za účelom záväzného potvrdenia objednávky je potrebné úhradiť zálohu 50% z celkovej sumy ubytovania.

K záväznému potvrdeniu Silvestrovského pobytu požadujeme 100% zálohu vopred. Podmienkou je ubytovanie s polpenziou a Silvestrovskou večerou.

V cene ubytovania nie je zahrnutý miestny poplatok obci 0,70 € /osoba / noc.
Cenník je platný od 1.1.2020.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Vek dieťaťa sa posudzuje podľa veku v deň nástupu na pobyt.

* Domáce zviera je povolené ubytovať len v zrubových chatkách.

Storno podmienky:

V prípade storna objednávky pobytu ma hotel nárok účtovať si nasledovné storno podmienky:

 • Pri storne 27-21 dní pred začiatkom pobytu 20 % z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
 • Pri storne 20-13 dní pred začiatkom pobytu 50 % z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
 • Pri storne 12-6 dní pred začiatkom pobytu 70 % z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
 • pri storne 5 - 2 dni pred začiatkom pobytu 85 % z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
 • v prípade zrušenia rezervácie zo strany klienta  1 deň pred začiatkom pobytu a v deň pobytu sa účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny dohodnutej rezervácie

** Horský Hotel Mních si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku.

Galéria Svadby a Oslavy

Galéria / Svadby a oslavy

svadby 19

Svadobné sály

svadby 13

Obradné priestory

svadby 3

Výzdoba priestorov

svadby 9

Svadobné menu

svadby 15

Svadobný program

oslavy 01

Rodinné oslavy

Detský raj

Pre našich najmenších hostí sme pripravili množstvo zábavných aktivít v exteriéri aj interiéri hotela, ktoré im zaručene vyčaria úsmev na tvári.

Atrakcie hotela pre deti:

 • Mini Zoo - poník, zajačiky, bažant, mačičky, kozička
 • Detské ihrisko - preliezačky, hojdačky, pieskovisko
 • Trávnatá lúka - priestor pre rôzne loptové hry a športové aktivity s deťmi
 • Elektronické autíčko
 • Megatrampolína
 • Nafukovací tiger
 • Jazierko s rybkami
 • Zapožičanie sánok
 • Detský kútik (interiér)
 • Premietanie rozprávok (interiér)

Na objednávku pre skupiny detí zabezpečíme animačný program, klauna, hudobné vystúpenie, zapožičiame nafukovací hrad a trampolíny.

 

Animačný program pre deti

Pre Vaše deti radi pripravíme zaujímavý a bohatý animačný program. Počas sviatkov ako Silvester či Veľká noc sa u nás tradične deti zabavia počas skvelého sprievodného programu.

Animačný program je možné zabezpečiť aj v iných termínoch na objednávku.

Detské oslavy

Horský hotel Mních je obľúbeným miestom aj pre detské narodeninové párty a oslavy. Vybrať si môžete zo zdravého detského menu a o zábavný program sa postarajú skúsení animátori. Samozrejmosťou sú detské stoličky, nápoje i príbory.

Vstúpte s dieťaťom

V Horskom hoteli Mních radi privítame aj tých najmenších hostí. V priateľskej rodinnej atmosfére sa o Vás postará ústretový personál. Detičkám a ich rodičom sa snažíme vytvoriť priestor pre pokojný a najmä oddychový pobyt, po ktorom odídu domov všetci šťastní a zrelaxovaní.  

V Horskom hoteli Mních spolupracujeme s Úniou materských centier Slovenska a sme držiteľom certifikátu "Vstúpte s dieťaťom". Hotel je nefajčiarsky.

Pre deti ponúkame:

Ubytovanie pre deti:

 • rodinné zľavy
 • detské postieľky 
 • zapožičanie Babyphone 
 • zapožičanie nočníka, redukcie na WC, vaničky

Zábava a hry pre deti:

 • detský kútik
 • vonkajšie ihrisko
 • požičovňa bicyklov, sánok
 • zapožičanie spoločenských hier

Služby reštaurácie pre deti:

 • detské stoličky
 • detské menu a nápoje 
 • diétne stravovanie
 • detské príbory, poháre 
 • priestor na odkladanie kočíka
 • prebaľovací pult

Tipy na výlety na Liptove

Horský hotel Mních*** leží uprostred hôr obklopený malebnou prírodou na úpätí Západných Tatier, v blízkosti prírodnej rezervácie ´Sokol Mních´, ktorá sa spomína aj v Legende o mníchoch rádu templárskych rytierov. Tí žili v dávnych časoch ako pustovníci v kláštore nad skalou ´Sokol Mních´.

Radi Vám pomôžeme pri plánovaní túry alebo výletov do blízkeho okolia. Menej náročné turistické prechádzky si spríjemníte zberom lesných plodov alebo sa môžete vydať na náročnejšie túry po hrebeňoch Západných Tatier.

shutterstock 2884228

horská cyklistika

Turistika na Liptove

Liptov je jednou z najobľúbenejších destinácií pre horskú turistiku na Slovensku. Majestátne hory a lesy ponúkajú množstvo turistických trás s rôznou náročnosťou a neopakovateľnými výhľadmi. Máme pre Vás zopár tipov pre najkrajšie výlety v okolí Horského hotela Mních:

Žiarska dolina

Prechádzka do doliny trvá 1 hodinu. Náročnosť T1, odporúčané sú však aj tak turistické topánky.

Bobrovecký vodopád

Kľudnou chôdzou prechádzka k vodopádu trvá 20 minút. Náročnosť T1, odporúčané sú však aj tak turistické topánky.

Červenec

Poldenný výlet kľudnou chôdzou po značenom chodníku, možnosť posedieť si a osviežiť sa na chate Červenec, vhodná turistika aj so staršími deťmi.

Babky

Poldenný výlet, zostup môže trvať neschodeným turistom 2,5 hodiny, pre schodených kratšie, s posledným úsekom výstupu môžu mať deti trochu problém, je to strmšie. Stúpanie tohto terénu sa považuje za náročné.

Sivý vrch

Túra vhodná len za priaznivého celodenného počasia, odporúčame ísť Bobroveckou a Jaloveckou dolinou smerom na Poľanu, z Poľany do sedla Pálenica. Výstup trvá 4 hodiny. Cesta späť trvá 2,5 - 3 hodiny cez spomínané Babky alebo cez Červenec. Počas túry na Sivý vrch je možné vidieť aj dve plesá. Stúpanie tohto terénu sa považuje za náročné.

Baníkov

Je potrebné vyviesť sa do Žiarskej doliny, túra na Baníkov - návrat do Bobroveckej doliny cez dolinu Parichvost, celodenný výlet, veľmi náročný - T4. Stúpanie tohto terénu sa považuje za veľmi náročné.

Pre deti

Pre zdravie detí je pobyt v čistom horskom prostredí nesmierne dôležitý. Vďaka polohe hotela priamo v lone čarokrásnej liptovskej prírody, uprostred hôr a ďaleko od rušných a znečistených miest, tu deti aj dospelí nájdu oázu pokoja, slobody a dobrodružstva.

V Horskom hoteli Mních radi privítame aj tých najmenších hostí. V priateľskej rodinnej atmosfére sa o Vás postará ústretový personál. Detičkám a ich rodičom sa snažíme vytvoriť priestor pre pokojný a najmä oddychový pobyt, po ktorom odídu domov všetci šťastní a zrelaxovaní.
Spolupracujeme s Úniou materských centier Slovenska a sme držiteľom certifikátu "Vstúpte s dieťaťom". Hotel je nefajčiarsky.

shutterstock 59018779

sk.vylet

Pre deti ponúkame

Ubytovanie pre deti: rodinné zľavy, detské postieľky, zapožičanie Babyphone, zapožičanie nočníka, redukcie na WC, vaničky

Zábava a hry pre deti: detský kútik, nové rozľahlé drevené vonkajšie ihrisko, požičovňa bicyklov, sánok, zapožičanie spoločenských hier

Služby reštaurácie pre deti: detské stoličky, detské menu a nápoje, diétne stravovanie, detské príbory, poháre, priestor na odkladanie kočíka, prebaľovací pult

Vonkajšie detské ihrisko je spoplatnené v sume 3€ / dieťa /deň (okrem tých, ktorí to majú zahrnuté v cene pobytu).

Animačný program pre deti

Pre Vaše deti radi pripravíme zaujímavý a bohatý animačný program. Počas sviatkov ako Silvester či Veľká noc sa u nás tradične deti zabavia počas skvelého sprievodného programu.
Animačný program je možné zabezpečiť aj v iných termínoch na objednávku.

Detské oslavy

Horský hotel Mních je obľúbeným miestom aj pre detské narodeninové párty a oslavy. Vybrať si môžete zo zdravého detského menu a o zábavný program sa postarajú skúsení animátori. Samozrejmosťou sú detské stoličky, nápoje i príbory. 

Na objednávku pre skupiny detí zabezpečíme animačný program, klauna, hudobné vystúpenie, zapožičiame nafukovací hrad a trampolíny.

Detský raj

Pre našich najmenších hostí sme pripravili množstvo zábavných aktivít v exteriéri aj interiéri hotela, ktoré im zaručene vyčaria úsmev na tvári.

Atrakcie hotela pre deti:

 • Detské ihrisko - preliezačky, hojdačky, pieskovisko
 • Trávnatá lúka - priestor pre rôzne loptové hry a športové aktivity s deťmi
 • Elektronické autíčko, megatrampolína
 • Jazierko s rybkami, zapožičanie sánok
 • Detský kútik (interiér), pozeranie rozprávok (interiér)

Leto na Liptove

Liptovská Mara

Strávte príjemný letný deň pri vode na Liptovskej Mare. Okrem pohodičky na brehu si môžete vyskúšať jachting, surfing, windsurfing, wakeboarding, jazdu na vodných skútroch alebo sa len tak člnkovať či vybrať sa na ryby.

V lete tu premáva aj vyhliadková loď Mária.

liptovska mara 1

aquapark 1

Aquaparky

Navštívte najväčší aquapark na Slovensku - AQUAPARK TATRALANDIA len 9 km od hotela. Zábavu si užijete na 28 toboganových dráhach a šmýkačkách, z ktorých 9 je prevádzkovaných celoročne.

V kúpeľnej dedinke Bešeňová, 27 km od hotela, si zas vychutnáte blahodarné účinky termálnej vody v GINO PARADISE v 16 bazénoch. Samozrejme nechýbajú tobogány a atrakcie pre najmenších.

Turistika

Vydajte sa na príjemnú prechádzku alebo na náročnejšiu túru pre skúsených turistov.

V okolí hotela si môžete vybrať z viacerých zaujímavých trás. Medzi najobľúbenejšie patria napríklad Žiarska dolina, Bobrovecký vodopád, Sivý vrh a Červenec.

Viac

turistika 2

jaskyna 1

Jaskyne na Liptove

V okruhu do 22 km od hotela sa nachádzajú 4 unikátne liptovské jaskyne - Medvedia štôlňa v Žiarskej doline, Stanišovská jaskyňa v Jánskej doline, Demänovská jaskyňa Slobody a Demänovská ľadová jaskyňa. Pozrite si tieto podzemné kráľovstvá na vlastnej koži a obdivujte unikátne výtvory prírody, napríklad aj v jaskyniarskej výstroji.

Viac

Salaš Pastierska

Urobte si krátku prechádzku na tradičný salaš Pastierska v Bobroveckej doline. Ovečky sa tu pasú priamo na poli, doja ich ručne a spracúvajú tu surové ovčie mlieko na tradičný surový syr. Ochutnať tu môžete aj liptovskú žinčicu.

Salašnícka sezóna začína v apríli a končí v októbri.

Viac

salas 1

Zima na Liptove

Relax a šport v areáli hotela

Pestré aktivity na jednom mieste

Okrem aktívneho oddychu v krásnej okolitej tatranskej prírode a turisticky atraktívnej oblasti Liptova, si môžete zašportovať a oddýchnuť aj priamo v areáli hotela.

Sauna, vírivka, masáže

Po náročnom dni Vám dobre padne vírivo-masážny bazén alebo oddych v horúcej saune. Vyberte si tiež niektorú z uvoľňujúcich masáží, ktorú zabezpečíme na objednávku vopred.

aktivity 02

shutterstock 60263938

Tenisový kurt a spoločenské hry

Zahrajte si tenis na novom tenisovom kurte s umelým trávnikom na čerstvom horskom vzduchu s neopakovateľným výhľadom.

Stolný tenis, stolný futbal a biliard

V interiéri hotela sa nachádza herňa, kde si môžete zahrať vo dvojici, zasúťažiť s partiou alebo rodinou a popritom Vás obslúži ochotný personál.

Požičovňa bicyklov a sánok

Využite svoj voľný čas aktívne! V lete vám zapožičiame horské bicykle (5 ks), v zime Vám poslúži úschovňa lyží a požičovňa sánok.
Odporúčame rezerváciu bicyklov vopred. 

Hubárčenie na Liptove

Okolie Horského hotela Mních je ako stvorené pre nadšených hubárov. Hotel je situovaný v ústí Bobroveckej Doliny, obklopený vysokými skalami a ihličnatými lesmi.

liptovska mara 1

shutterstock 81178237

 

Pre deti

Pre deti máme pripravené aj bohaté vybavenie pre hry pod holým nebom: veľké detské ihrisko, bedminton, tenis, loptové hry, maxi šachy, opekanie pri ohníku.

Viac

 

 

Doplnkové služby

Radi zabezpečíme kompletné služby pre Vašu vysnívanú svadobnú oslavu. Medzi obľúbené služby, ktoré Vám ponúkame patria:

Doplnkové služby k svadobnému obradu

 • Svadobné oznámenia
 • Zabezpečenie živého hudobného sprievodu podľa požiadaviek
 • Balónová výzdoba podľa požiadaviek
svadba 06

 

svadba 07
svadba 05

Doplnkové služby k svadobnej hostine

 • Svadobná koordinátorka (náplň práce a súhrn služieb uvádzame v svadobnom bulletine)
 • Veľký zasadací poriadok v ozdobnom ráme
 • Biele návleky na stoličky s mašľou
 • Ľadová svetelná stena alebo kvetinové srdce za novomanželmi
 • Kvetinová výzdoba podľa Vašich predstáv
 • Výzdoba svadobného auta
 • Doprava mladomanželov: svadobný koč, v zimnom období sane
 • Doprava svadobných hostí
 • Čokoládová fontána s ovocím
 • Koláče & výslužky
 • Alko a nealko nápoje
 • Slané pochutiny

Svadobná hostina

U nás získate komplexné zabezpečenie svadobnej hostiny:

 • Výzdoba svadobnej sály (na výber ponúkame cca 23 farebných odtieňov)
 • Svadobná slavobrána pri vstupe
 • Slávnostné naaranžovanie stolov
 • Dekorácie (lupienky, kamienky, servítky, sviečky...)
 • Svadobný menu lístok a menovky vo farbe výzdoby
svadba 10
svadba 08
svadba 14

Ďalšie služby:

 • Zapožičanie váz na kvety
 • Privítanie mladomanželov a svadobných hostí
 • Prípitok mladomanželov a slovenské svadobné zvyky
 • Výzdoba mladomanželskejizby s raňajkami

Vzorové svadobné menu

 • Prípitok: Martini bianco s citrónom
 • Predjedlo: Bruschetta s parmskou šunkou na šalátovom hniezde
 • Polievka: Mäsový vývar s domácou cestovinou, mäsom a žulien zeleninou
 • Hlavné jedlo 1: Grilovaný kurací steak na pestrej zelenine, jemná bylinková omáčka, zemiakový gratin
 • Hlavné jedlo 2: Grilované prasiatko a špeciality z grilu alebo Prekvapenie Templárskych mníchov
 • Polnočná kapustnica & bufetové stoly

Svadby

Prežite u nás svoj najkrajší deň v živote!

Čarovné prostredie horského hotela Mních s prekrásnou okolitou prírodou v srdci Západných Tatier je ideálnym miestom pre všetkým snúbencov, kde výmenou snubných prsteňov a bozkom spečatia svoju lásku. 

 

 

"Keby sme to všetko mali opísať jedným slovom, tak najlepšie to vystihuje slovo ÚŽASNÉ."

- Zuzka a Peťo, november 2014 -

 Viac hodnotení

svadba 02
svadba 01

 

 

sala 2

Výzdoba podľa Vášho vkusu

Len dôrazom na detaily dokážeme vytvoriť výnimočný zážitok, aj preto u nás nájdete okrem iného vyše 20 farebných odtieňov výzdoby. 

 Galéria výzdoby

svadba 04

 

 

Svadobný obrad

Na terase s romantickým výhľadom na okolité lesy a panorámu hôr alebo v interiéri - podľa Vášho priania i ročného obdobia.

 Galéria obradov

obrad 3
obrad 2

 

 

Povestná kuchyňa

Sme presvedčení, že svadobné menu by malo byť nielen chutné a krásne, ale aj originálne a zážitkové. 

Viac o hostine

 

 

2V8A7118

Unikátna svadba

Pestrý a zábavný svadobný program v tradičnom duchu, ale aj moderné zábavky, ktoré potešia vašich hostí.

 Galéria programu

stoličky

Teambuilding

Horský hotel Mních*** je svojou polohou a priestranným areálom priam predurčený pre organizovanie teambuildingových eventov. Unikátne prírodné podmienky v okolí hotela vytvárajú dokonalé prostredie pre obľúbené teambuildingové outdoorové aktivity. Deň plný zážitkov zavŕši fantastická hostina v štýlových priestoroch Pustovne starého mnícha alebo Humna starých materí.
Naši hostia tiež oceňujú výbornú dostupnosť z diaľnice D1 (len 11 km z diaľnice) a blízkosť TOP atrakcií regiónu LIPTOV.

Teambuildingové aktivity v hoteli a okolí

Zábavné teambuildingové aktivity

 • Humorná olympiáda
 • Rodeoshow
 • Geocaching
 • Psie záprahy
 • Lovec svetla
 • Súboj gladiátorov
 • Mobilná miniherňa
 • Hracie konzoly
 • Maxi stolný futbal
 • Airball, Zorbing
 • Aerotrim - Space simulátor
 • Segway
 • Skákacie topánky
 • Skákacie trampolíny
 • Bungee running
 • Bungee trampolína
 • Kotvené lety balónom
 • Nafukovacia lezecká stena

2V8A7128

 

turistky

Športové aktivity

 • Ľadová stena, Nafukovací futbal
 • Megabasketball, Monster Basketball
 • Elektronický brankár, Surf simulátor
 • Jazda na koňoch, parkúr
 • Paintball, Airsoftová strelnica
 • Lukostreľba, Streľba z Winchestrovky

Adrenalínové aktivity

 • Jazda na štvorkolkách
 • Mini hummer rally
 • Vznášadlo
 • Snežné skútre
 • Snowscoot

 

Teambuildingové aktivity na Liptove

 • Rafting, Lety balónom
 • Lanové traverzy, Horolezecká škola
 • Paragliding, Lyžiarske preteky
 • Aquazorbing
 • Turistika, Cyklistika

 

Príďte, zabavte sa a odneste si nezabudnuteľné spoločné zážitky!
Tešíme sa na vás.

pár na biku

Humno starých materí

Tradície, ktoré vás bavia

V novo zrekonštruovanom Humne starých materí zažijete pravú liptovskú hostinu, kde apetít posilní čerstvý horský vzduch a atmosféru umocní vnútorný otvorený gril, vonkajšie ohnisko na opekanie a tiež svetelná lampiónová výzdoba či vatra, ktoré pre Vás pripravíme na požiadanie.

Navariť môžete aj sami

Prípravu jedál môžete ponechať na našich skvelých kuchárov, alebo Vám zadovážime a pripravíme kvalitné suroviny a jedlo si môžete dokončiť a naservírovať sami.

humno 6
humno 7
humno 9

Tanečná zábava

Ak by ste si chceli spríjemniť večer hudbou a tancom, pripravíme pre Vás priamo pri Humne aj ´Tančiareň´.

Humno starých materí ponúka priestor pre maximálne 80 osôb s dobovým sedením na drevených laviciach. Je obzvlášť obľúbené pre uzavretú spoločnosť.

V zimnom období poskytujeme pre hostí deky na lavice.

Rytierska sála

Rytierska sála je dominantou hotela, kde vanie duch histórie.

V závislosti od typu sedenia je maximálna kapacita Rytierskej sály 100 osôb. Môžeme ju predeliť posuvnými dverami, čím sa získa priestor na školenie 2 skupín ľudí (14 + 86). Počas konferencií pripravíme coffee break, obedové menu, večeru, slávnostnú večeru, raut či grilpárty.

Sála je samostatným celkom, má vlastné Wi-Fi pripojenie, vlastný bar a sociálne zariadenie, čo umožňuje vytvoriť priestor aj pre nerušené večerné posedenie, zábavu alebo diskotéku.

 

Vybavenie konferenčných priestorov:

 • ozvučenie miestností, dataprojektor, premietacie plátno
 • DVD prehrávač, CD prehrávač, televízor, Hi-Fi veža
 • Wi-Fi pripojenie na internet
 • flipchart (papier, fixy), korkové pripínacie tabuľky
 • zatienenie okien, predlžovačky

Ďalšiu techniku zabezpečíme na požiadanie.
Kancelárske služby: kopírovanie, tlač a spracovanie materiálov, telefón, fax.

Doplnkové konferenčné služby na objednávku:

 • kvalitní sprievodcovia, prekladatelia, moderátori
 • športové a teambuildingové aktivity, wellness program
 • doprava
 • večerná zábava

Západná sála

Západná sála umožňuje flexibilné využitie pre kongresy, školenia, prezentácie, obchodné stretnutia, hudobné podujatia, koncerty, gastronomické eventy, interiérové športové aktivity i večernú zábavu.

Maximálna kapacita Západnej sály 80 osôb. Sála je priamo prepojená s vonkajším átriom presklenými dverami. V závislosti od počasia átrium poskytuje priestor pre obed či coffee break pod holým nebom, prípadne pod stanom. Výborné sa hodí tiež na neformálne diskusie, networkingové stretnutia alebo tu pre vás usporiadame turnaj Maxi šachy.

 

Vybavenie konferenčných priestorov:

 • ozvučenie miestností, dataprojektor, premietacie plátno
 • DVD prehrávač, CD prehrávač, televízor, Hi-Fi veža
 • Wi-Fi pripojenie na internet
 • flipchart (papier, fixy), korkové pripínacie tabuľky
 • zatienenie okien, predlžovačky

Ďalšiu techniku zabezpečíme na požiadanie.
Kancelárske služby: kopírovanie, tlač a spracovanie materiálov, telefón, fax.

Doplnkové konferenčné služby na objednávku:

 • kvalitní sprievodcovia, prekladatelia, moderátori
 • športové a teambuildingové aktivity, wellness program
 • doprava
 • večerná zábava

Salónik

Salónik je ideálny pre nerušené firemné rokovania, prezentácie, školenia, firemné porady, obchodné stretnutia a rodinné oslavy v užšom kruhu. Je obľúbeným miestom pre školenia špecialistov, napríklad pre masérov, vizážistky, nechtové dizajnérky a podobne.

Maximálna kapacita salónika je do 35 osôb. Výhodou je tiež poloha blízko vstupu do hotela a recepcie, čo umožní bezproblémové prepojenie Vašich interiérových a exteriérových aktivít.

 

Vybavenie konferenčných priestorov:

 • ozvučenie miestností, dataprojektor, premietacie plátno
 • DVD prehrávač, CD prehrávač, televízor, Hi-Fi veža
 • Wi-Fi pripojenie na internet
 • flipchart (papier, fixy), korkové pripínacie tabuľky
 • zatienenie okien, predlžovačky

Ďalšiu techniku zabezpečíme na požiadanie.
Kancelárske služby: kopírovanie, tlač a spracovanie materiálov, telefón, fax.

Doplnkové konferenčné služby na objednávku:

 • kvalitní sprievodcovia, prekladatelia, moderátori
 • športové a teambuildingové aktivity, wellness program
 • doprava
 • večerná zábava

Pustovňa starého mnícha

Grilovačka, na ktorú nezabudnete

Jedinečný zážitok pre vás pripravíme v dobovo zariadenej Pustovni starého mnícha s tajomnou atmosférou a obsluhujúcimi mníchmi v tradičných habitoch.

Pochutnať si tu môžete na pečenom prasiatku a grilovaných špecialitách, ktoré pre Vás priamo pred Vašimi očami pripraví skúsený šéfkuchár. 

pustovna 5
restauracia 7
pustovna 7

Zážitok dotvoria detaily

Pohodovú atmosféru doladí živá ľudová hudba, ktorú zabezpečíme na požiadanie. Chuť grilovaných špecialít doplní orosený krígeľ čapovaného piva alebo pohár kvalitného slovenského vína z našej vínnej karty.

Pustovňa Starého Mnícha je samostatná časť reštaurácie s kapacitou do 40 osôb. Variabilnosť a dispozičné riešenie priestorov (Pustovňa + Reštaurácia) umožňujú zvýšiť kapacitu na 120 miest.

Gurmánske zážitky

Tradičné pochúťky

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa k nám hostia radi vracajú je práve vynikajúca kuchyňa. Autentické grilovačky pre skupiny, kde mnísi v habitoch pred Vašimi očami pripravujú pečené prasiatko či grilované špeciality, poctivé domáce pečivo a mnohé ďalšie pochúťky zabezpečia, že Vaši hostia na event na Mníchu len tak nezabudnú.

Vyberte si z lákavých domácich pochúťok pre coffee break:

 • Domáci škvarkový pagáčik, Tradičné syrové misy
 • Domáca višňovo-maková štrúdľa, Domáce šišky
 • Domáci liptovský jablčník z lineckého cesta

 

mnisi

grilovacka

 

Špeciality z Grill párty menu

 • Grilovaná krkovička marinovaná, Domáci zemiakový chlieb
 • Grilovaný pstruh, Kurací špíz s čerstvou zeleninou
 • Grilované prasiatko, Grilované bravčové koleno
 • Grilovaný encián marinovaný v jemne pikantnej marináde
 • Liptovská kapustnica s údeným, klobáskou a hubami
 • Liptovský trhanec na karamelovom zrkadle s lesným ovocím
 • Domáce šúľance  s makom alebo orechmi

Reštaurácia

V príjemnej atmosfére reštaurácie, ktorej dominuje ohňový stĺp a reliéf poslednej večere templárskych bojovníkov si pochutnáte na vynikajúcich jedlách pripravených z kvalitných čerstvých surovín.

Nezabúdame samozrejme ani na rodiny s deťmi, pre ktoré sme vytvorili špeciálne detské menu. Jedálny lístok obmieňame a dopĺňame sezónnymi jedlami podľa aktuálnej ponuky.

Kapacitu reštaurácie 80 miest je možné spojením s Pustovňou starého mnícha rozšíriť až na 120 miest.

Otváracie hodiny reštaurácie: 11:00 – 22:00 hod.

 

restauracia 6
restauracia 11
restauracia 12

Stravovanie pre ubytovaných hostí

Ubytovaným hosťom ponúkame stravovanie formou polpenzie alebo plnej penzie.

Raňajky sú podávané formou bufetových stolov s bohatou ponukou jedál studenej i teplej kuchyne. Večere sú podávané formou výberu z menu, à la carte, studeného i teplého bufetu, rautu alebo grilpárty.

Raňajky: 8:00 – 9:30, Večere: 18:00 – 20:00

Stravovanie

Kuchyňa, na ktorú sa nezabúda

Horský hotel Mních*** je povestný svojou výbornou kuchyňou pod vedením šéfkuchára Borisa Majerčiaka a kulinárskymi pochúťkami, na ktoré budete ešte dlho spomínať.

Menu pre špeciálne diéty

Poctivá domáca kuchyňa ponúka tradičné lokálne špeciality, jedlá medzinárodnej kuchyne a tiež chutné jedlá zdravej výživy a špeciálne jedlá pre vegetariánov.

restauracia 8
restauracia 9
restauracia 7
restauracia 10

Pre uzavretú spoločnosť ponúkame priestory:

 • Salónik pre 30 osôb
 • Hotelová reštaurácia pre 80 osôb, po spojení s Pustovňou starého mnícha pre 120 osôb
 • Západná sála pre 80 osôb
 • Rytierska sála pre 100 osôb
 • Humno starých materí  aj s vonkajším sedením pre 80 osôb

Reštaurácia

V príjemnej atmosfére reštaurácie, ktorej dominuje ohňový stĺp a reliéf poslednej večere templárskych bojovníkov si pochutnáte na vynikajúcich jedlách pripravených z kvalitných čerstvých surovín.

Viac

restauracia 6

pustovna 5

Pustovňa starého mnícha

Jedinečný zážitok pre vás pripravíme v dobovo zariadenej Pustovni starého mnícha s tajomnou atmosférou a obsluhujúcimi mníchmi v tradičných habitoch.

Viac

Humno starých materí

V novo zrekonštruovanom Humne starých materí zažijete pravú liptovskú hostinu, kde apetít posilní čerstvý horský vzduch a atmosféru umocní vnútorný otvorený gril alebo vonkajšie ohnisko na opekanie.

Viac

humno 6

Dvojlôžkové izby

V útulných dvojlôžkových izbách s manželskou posteľou alebo dvoma oddelenými lôžkami si vychutnáte krásny výhľad na Západné Tatry.

Vybavenie izieb:

 • TV/SAT
 • Telefón
 • Wi-Fi pripojenie
 • Kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou

V deň príchodu sú izby pre vás pripravené od 14:00.
V deň odchodu je potrebné uvoľniť izby do 10:00.

Všetky izby a spoločné priestory v hoteli sú nefajčiarske.

Rezervujte za 65€/noc

Dvojlôžkové izby s prístelkou

Komfort predovšetkým pre rodiny s dieťaťom ponúkajú útulne zariadené dvojlôžkové izby s prístelkou (pevné výsuvné lôžko pre 1 osobu). Aj tu vás poteší príjemný výhľad na jazierko s fontánou na južnej strane alebo pohľad na panorámu Západných Tatier na severnej strane.

Vybavenie izieb:

 • TV/SAT
 • Telefón
 • Wi-Fi pripojenie
 • Kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou

V deň príchodu sú izby pre vás pripravené od 14:00.
V deň odchodu je potrebné uvoľniť izby do 10:00.

Všetky izby ako aj spoločné priestory v hoteli sú nefajčiarske.

Rezervujte od 73€/noc

Apartmány

Priestranné apartmány so samostatnou spálňou a obývačkou sú skvelou voľbou rodiny s deťmi a pre hostí, ktorí hľadajú nadštandardný komfort ubytovania.

Apartmán je vhodný pre 3 dospelé osoby alebo 2 dospelých a 2 deti. Rozkladací gauč v obývacej miestnosti slúži ako prístelka.

Apartmány sú orientované na južnú stranu s výhľadom na jazierko s fontánkou.

Vybavenie apartmánov:

 • TV/SAT rádio
 • Wi-Fi pripojenie
 • Telefón
 • Minibar, trezor, fén
 • Kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou

V deň príchodu sú izby pre vás pripravené od 14:00.
V deň odchodu je potrebné uvoľniť izby do 10:00.

Všetky apartmány a spoločné priestory v hoteli sú nefajčiarske.

Rezervujte od 85€/noc

Zruby

Štýlové ubytovanie pre rodiny i skupiny nájdete v drevených zruboch pre 5 osôb (3+2), ktoré sú situované v priamo v areáli hotela. Na prízemí zrubu sa nachádza predsieň, spoločenská miestnosť a toaleta. Na poschodí je dvojlôžková izba s prechodom do trojlôžkovej izby.

Pri každom zrube je vytvorené ohnisko, kde si môžete pripraviť vlastnú opekačku či grilovačku.

Zruby sú prevádzkované celoročne.

Vybavenie zrubov:

 • Elektrické vykurovanie
 • Alarmový zabezpečovací systém
 • Kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou

V deň príchodu sú izby pre vás pripravené od 14:00.
V deň odchodu je potrebné uvoľniť izby do 10:00.

Samozrejme sú Vám k dispozícii všetky hotelové služby, napr. stravovanie, wellness, tenisový kurt... 

Uvedené služby sú za poplatok uvedený v cenníku.

Rezervujte od 100€/noc

Cookies

Spoločnosť BELIDEA SERVICES, s.r.o., so sídlom Bobrovec 909, 032 21 Bobrovec, IČO: 36430935 (ďalej len „spoločnosť“) používa na svojich webstránkach súbory cookie. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webstránky sú na vašom zariadení občas ukladané malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webstránok, ktoré využívajú nástroje analýzy návštevnosti a nástroje zdieľania obsahu na sociálnych sieťach.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Aké súbory Cookies používame:

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre prevádzku našej webstránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. predvyplnenie formulárov a podobne. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webstránky.

Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme všeobecné štatistické informácie o tom, ako návštevníci používajú našu webstránku (napr. počet návštev, najnavštevovanejšie podstránky, priemrná dĺžka návštevy webstránky a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našej webstránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod webstránky.

Súbory cookie tretích strán

Na webstránke spoločnosti BELIDEA SERVICES, s.r.o. sa nachádzajú prepojenia a integrovaný obsah z iných webstránok. Preto môžu byť počas používania našej webstránky vytvorené súbory cookies, ktoré priamo nepodliehajú našej kontrole.

Jedná sa napríklad o prípady, ak prezeraná webstránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu tretej strany (napr. Google nástroje) alebo zobrazuje obsah webstránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook.

To má za následok prijatie súborov cookie od týchto tretích strán. Spoločnosť BELIDEA SERVICES, s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak Vás zaujíma ako uvedené tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Cookies súbory, ktoré zhromažďujeme sú spracovávané primárne službou Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Následne sú spoločnosťou Google Inc. zozbierané údaje spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viac info tu.

Používanie cookies

Používaním webstránok prevádzkovaných BELIDEA SERVICES, s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte v prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webstránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies

Cookies používame s cieľom skvalitňovania našich služieb, aby sme boli schopní prispôsobiť obsah a dizajn Vašim záujmom a potrebám. Nepoužívame údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom emailu, telefónu alebo pošty.
Ako je možné nastavenia cookies zmeniť.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať, detaily nájdete na aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači. Väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste znemožnili ukladanie súborov cookie. Za týchto okolností však zrejme budete musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré funkcie nebudú fungovať.

Informácie o tom ako používate túto webstránku sa zdieľajú s Google prostredníctvom nástroja Google Analytics. Používanie súborov cookie na tejto webstránke môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť nastavením Vášho internetového prehliadača. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcťzaručiť bezchybný chod webstránky a môže to mať za následok obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať nás o informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame a požiadať o ich úpravu či opravu. Máte právo požiadať o vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov, čomu vyhovieme, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Kontaktovať nás môžete na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Prečítajte si aj Zásady ochrany osobných údajov.

Na tejto webstránke zhromažďujeme súbory cookies:

Typ: Google Analytics
Účel: štatistika návštevnosti webstránky
Informácie v Google Analytics sú uchovávané po dobu 38 mesiacov.

 

 

Error 404

Ups, sorry, the page was not found

It looks like the page you are looking for doesn´t exist anymore or is temporarily unavailable. Please don´t give up, try the SEARCH bellow:

 

 

Mapa & Lokalita

Career

Join our team and become part of the Hotel Danubia Gate ****. We will be glad to welcome you among us.

Available positions: waiter

Galéria Hotel

Galéria / Exteriér hotela

14
exterier-6
exterier-7
exterier-8
exterier-9
ext1
15
exterier-10

 

Galéria Svadobné sály

Galéria / Svadby a oslavy /  Svadobné sály

Rytierska sála

02
09
12
svadby-68
svadby-76
svadby-69
svadby-7
svadby-11

Západná sála

svadby-65
svadby-72
svadby-67
svadby-75
svadby-6

Salónik

svadby-62

Galéria Izby

Galéria / Izby

Hotelov-izba
kupelna
apartman
apartman-4
dvojlozkova-izba
dvojlozkova-izba-s-pristelkou
dvojlozkova-izba-2
dvojlozkova-izba-3

 

Galéria Zruby

Galéria / Zruby

18
zrub-2
zrub-3
Zrub-3-1
zrub
zrub2
zrub3
17

 

Galéria Reštaurácia

Galéria / Reštaurácia

Jedlo-5
Jedlo-4
jedlo-2
Jedlo-6
Jedlo-1
cokolada
restauracia-3
restauracia-2

 

 

Galéria Pustovňa strarého mnícha

Galéria / Pustovňa starého mnícha

pustovna-3
pustovna-2
pustovna-4
grilovacka-1
grilovacka-2
grilovacka-3
grilovacka-4

 

 

Galéria Humno starých materí

Galéria / Humno starých materí

humno-1
humno-2

 

 

Galéria Konferenčné priestory

Galéria / Konferenčné priestory

konferencie-nove-3
konferencie-nove-6
konferencie-nove-4
konferencie-nove-5
zapadna-sala-2
rytierska-sala
rytierska-sala-2
rytierska-sala-4

 

 

Galéria Teambuilding

Galéria / Teambuilding

teambuilding-02
teambuilding-04
teambuilding-03
teambuilding-05
teambuilding-06
teambuilding-07
teambuilding-08
teambuilding-09

 

 

Galéria Šport a aktivity

Galéria / Šport a aktivity

lezecka-stena
zorbing
lukostrelba
strelba-z-kuse-
tenisov-kurt
aktivity-8
aktivity-9
aktivity-10

Wellness

wellness-201-6
wellness-2019-2
wellness-2019-3
wellness-2019-5
wellness-2019-4
wellness-2019-7

 

 

Galéria Pre deti

Galéria / Pre deti

pre-deti-4
ihrisko
pre-deti-5
pre-deti-2
pre-deti-1
tiger2
pre-deti-01
pre-deti-3

 

 

Galéria Okolie

Galéria / Okolie

okolie-26
okolie-28
okolie-29
okolie-30
okolie-27
okolie-02
okolie-03
okolie-04

 

 

Galéria Svadobné menu

Galéria / Svadby a oslavy /  Svadobné menu

svadby-20
svadby-21
svadby-22
svadby-24
svadby-31
svadby-8
svadby-9
svadby-12

Galéria Obradné priestory

Galéria / Svadby a oslavy / Obradné priestory

svadby-41
svadby-44
svadby-46
svadby-42

Galéria Výzdoba priestorov

Galéria / Svadby a oslavy / Výzdoba priestorov

03
04
06
05
07
08
09
11

Galéria Svadobný program

Galéria / Svadby a oslavy / Svadobný program

svadby-53
svadby-54
svadby-55
svadby-61
svadby-14
svadby-56
svadby-49
svadby-17

Galéria Rodinné oslavy

Galéria / Svadby a oslavy / Rodinné oslavy

svadby-101
svadby-74
svadby-75
svadby-24
svadby-12
svadby-27
svadby-28
svadby-16

Galéria Interiér

Galéria / Interiér

int1
int2
int3
int4
int5
int6
int7

Kontakt

Horský hotel Mních***

Bobrovec 909, 032 21 Liptovský Mikuláš, Slovensko

GPS: 49.150 85 S, 20.285783 V

Firemné akcie, svadby:

+421 915 954 001
+421 903 852 215

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Individuálne pobyty:

+421 44 5596 611
+421 903 596 611

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marketing:


+421 44 5596 611

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ubytovanie

Vychutnajte si dokonalý pokoj v Horskom Hoteli Mních v krásnom prostredí liptovskej prírody. Vyberte si z pohodlných izieb a apartmánov alebo sa ubytujte v zrubových chatkách priamo v areáli hotela.

Zloženie izieb:

 • 6 x dvojlôžková izba
 • 14 x dvojlôžková izba s možnosťou prístelky
 • 3 x apartmán
 • 5 x zrubová chatka pre 5 osôb

Celková kapacita hotela: 46 lôžok + 20 prísteliek
Celková kapacita zrubov: 25 osôb

Pre deti zabezpečíme detskú postieľku.
Ubytovanie domácich zvierat je možné len v zrubových chatkách.

 

Kategórie izieb:

Dvojlôžková izba


V útulných dvojlôžkových izbách s manželskou posteľou alebo dvoma oddelenými lôžkami si vychutnáte krásny výhľad na Západné Tatry.

Viac

Dvojlôžková izba s prístelkou


Komfort predovšetkým pre rodiny s dieťaťom ponúkajú útulne zariadené dvojlôžkové izby s prístelkou (pevné výsuvné lôžko pre 1 osobu).

Viac

Apartmány


Náročnejší hostia, ako aj rodiny s deťmi nájdu komfortné ubytovanie v troch apartmánoch. Apartmán je rozdelený na dve samostatné miestnosti - spálňa, obývacia miestnosť a je vhodný pre 3 dospelé osoby, alebo 2 dospelé osoby a 2 deti.

Viac

Zruby


Štýlové ubytovanie pre rodiny i skupiny si vychutnáte v drevených zruboch, maximálne pre 5 osôb (3+2), ktoré sú situované v tesnej blízkosti hotela. Zruby sú prevádzkované celoročne.

Viac

 

V deň príchodu sú izby pre vás pripravené od 14:00. V deň odchodu je potrebné uvoľniť izby do 10:00.
Všetky izby a spoločné priestory v hoteli sú nefajčiarske.

Všeobecné obchodné podmienky

Konferenčné miestnosti

Priestory pre Vaše firemné podujatia

Vyberte si z 3 konferenčné miestností s kapacitou do 100 hostí a uľahčite si organizovanie Vášho podujatia vďaka našej ponuke komplexných služieb. Gurmánske zážitky v tradičnom liptovskom štýle, pestrý večerný program i teambuildingové aktivity Vám zabezpečíme na mieru, podľa Vašich preferencií.

Vybavenie konferenčných miestností

 • ozvučenie miestností, dataprojektor, premietacie plátno
 • DVD prehrávač, CD prehrávač, televízor, Hi-Fi veža
 • flipchart (papier, fixy), korkové pripínacie tabuľky
 • Wi-Fi pripojenie na internet

 

Rytierska sála

Rytierska sála je dominantou hotela, kde vanie duch histórie. Môžeme ju predeliť posuvnými dverami, čím sa získa priestor na školenie 2 skupín ľudí (14+86).

Kapacita: 100 hosti

konferencie 01

konferencie nove 1

Západná sála

Západná sála svojou polohou umožňuje širokospektrálne využitie: kongresy, školenia, prezentácie, obchodné stretnutia, hudobné podujatia, koncerty, gastronomické stretnutia, interiérové športové aktivity, večernú zábavu, diskotéku ...

Kapacita: 80 hosti

Salónik

Salónik svojou menšou kapacitou je ideálny na nerušené firemné rokovania alebo menšie prezentácie, či školenia, firemné porady, obchodné stretnutia, rodinné oslavy, propagáciu výrobkov, prípadne školenia úzkeho okruhu špecialistov, využiteľné napríklad pre masérov, vizážistky, nechtové dizajnérky...

Kapacita: 35 hostí

konferencie nove 2

Možnosti sedenia

Typ sedenia

Rytierska sála

Západná sála

Salónik

  Sedenie I 48 40 16
  Sedenie 2 x I  88 80  32
  Sedenie 3 x I  128    
  Sedenie T  49 41  21
  Sedenie T-2  48 40  20 
  Sedenie dvojité T  86 77  38 
  Sedenie U  42 79  31 
  Sedenie O  48 50  26 
  Školské sedenie  63 48  24 
  Školské sedenie2  70 56  28 
  Kinosedenie  130 88  48 
  Sedenie stromček  57 42  18 

Objavte čaro Liptova v Horskom hoteli Mních

Horský hotel Mních*** je vďaka unikátnej polohe uprostred krásnej prírody za dedinkou Bobrovec, pestrej ponuke služieb a výnimočne osobnému prístupu miestom, kde nájdete skutočný oddych a zažijete nezabudnuteľné chvíle na Liptove.

Očarí vás výhľad na malebné liptovské kopce a majestátne lesy, ktoré patria k najkrajším na Slovensku. Povestné špeciality našich kuchárov si vychutnáte v unikátnych dobovo zariadených priestoroch, relaxovať budete na terase pri jazierku a zašportujete si pod holým nebom v areáli hotela.

Konferencie & Teambuilding

Pohodlná dostupnosť z diaľnice (len 11 km z diaľnice D1), 3 konferenčné miestnosti pre 100 hostí, komplexné služby a areál hotela ideálny pre teambuildingové aktivity sú kvality, ktoré oceňujú naši firemní klienti najviac. Firemné eventy sú našou špecialitou a radi pre vás pripravíme pestrý program šitý na mieru.

Svadby & Oslavy

Čarovné prostredie horského hotela s prekrásnou okolitou prírodou v srdci Západných Tatier je ideálnym miestom pre jedinečné svadby a oslavy. Vynikajúca kuchyňa, grilovačka v unikátnych priestoroch, program s tradičnými prvkami či romantický obrad na terase patria k našim špecialitám.

Galéria

Hotel 2019

Hotel

Izby 2019

Izby

zrub

Zruby

restauracia 20192

Reštaurácia

pustovna 2

Pustovňa starého mnícha

humno 2

Humno starých materí

svadby 2019

Svadby & Oslavy

rytierska sala 3

Konferenčné priestory

teambuilding 1

Teambuilding

sport 2019

Šport & Aktivity

pre deti 2019

Pre deti

okolie 2019

Okolie hotela

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras blandit, mi in mattis tempus, augue sapien gravida nibh, et facilisis nulla mauris at quam. In eu volutpat purus, vitae ultricies sapien. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec suscipit malesuada sapien sed tempor. Nunc ut est libero. Aliquam congue justo egestas nisi vulputate posuere. Sed a nulla ut orci porttitor auctor vel ac dui. Fusce elementum ullamcorper lorem, et congue felis tempor non. In fermentum varius dignissim. Nam fringilla quam eu felis vehicula bibendum. Vestibulum ullamcorper pellentesque diam, eu pulvinar turpis semper a. Maecenas vel lacinia orci, eget ornare risus. Curabitur purus augue, rutrum ut consectetur eu, feugiat non felis. Mauris metus diam, elementum non blandit vitae, iaculis nec dolor. Duis dignissim semper suscipit. Donec et lectus in quam feugiat tempor.

All HTML elements

Testing display of HTML elements

This is 2nd level heading

This is a test paragraph.

This is 3rd level heading

This is a test paragraph.

This is 4th level heading

This is a test paragraph.

This is 5th level heading

This is a test paragraph.

This is 6th level heading

This is a test paragraph.

Basic block level elements

This is a normal paragraph (p element). To add some length to it, let us mention that this page was primarily written for testing the effect of user style sheets. You can use it for various other purposes as well, like just checking how your browser displays various HTML elements by default. It can also be useful when testing conversions from HTML format to other formats, since some elements can go wrong then.

This is another paragraph. I think it needs to be added that the set of elements tested is not exhaustive in any sense. I have selected those elements for which it can make sense to write user style sheet rules, in my opionion.

This is a div element. Authors may use such elements instead of paragraph markup for various reasons. (End of div.)

This is a block quotation containing a single paragraph. Well, not quite, since this is not really quoted text, but I hope you understand the point. After all, this page does not use HTML markup very normally anyway.

The following contains address information about the author, in an address element.

Jukka Korpela, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Päivänsäteenkuja 4 A, Espoo, Finland

Lists

This is a paragraph before an unnumbered list (ul). Note that the spacing between a paragraph and a list before or after that is hard to tune in a user style sheet. You can't guess which paragraphs are logically related to a list, e.g. as a "list header".

 • One.
 • Two.
 • Three. Well, probably this list item should be longer. Note that for short items lists look better if they are compactly presented, whereas for long items, it would be better to have more vertical spacing between items.
 • Four. This is the last item in this list. Let us terminate the list now without making any more fuss about it.

The following is a menu list:

 • One.
 • Two.
 • Three. Well, probably this list item should be longer so that it will probably wrap to the next line in rendering.
 • The following is a dir list:

 • One.
 • Two.
 • Three. Well, probably this list item should be longer so that it will probably wrap to the next line in rendering.
 • This is a paragraph before a numbered list (ol). Note that the spacing between a paragraph and a list before or after that is hard to tune in a user style sheet. You can't guess which paragraphs are logically related to a list, e.g. as a "list header".

  1. One.
  2. Two.
  3. Three. Well, probably this list item should be longer. Note that if items are short, lists look better if they are compactly presented, whereas for long items, it would be better to have more vertical spacing between items.
  4. Four. This is the last item in this list. Let us terminate the list now without making any more fuss about it.

  This is a paragraph before a definition list (dl). In principle, such a list should consist of terms and associated definitions. But many authors use dl elements for fancy "layout" things. Usually the effect is not too bad, if you design user style sheet rules for dl which are suitable for real definition lists.

  recursion
  see recursion
  recursion, indirect
  see indirect recursion
  indirect recursion
  see recursion, indirect
  term
  a word or other expression taken into specific use in a well-defined meaning, which is often defined rather rigorously, even formally, and may differ quite a lot from an everyday meaning

  Text-level markup

  • CSS (an abbreviation; abbr markup used)
  • radar (an acronym; acronym markup used)
  • bolded (b markup used - just bolding with unspecified semantics)
  • big thing (big markup used)
  • large size (font size=6 markup used)
  • Courier font (font face=Courier markup used)
  • red text (font color=red markup used)
  • Origin of Species (a book title; cite markup used)
  • a[i] = b[i] + c[i); (computer code; code markup used)
  • here we have some deleted text (del markup used)
  • an octet is an entity consisting of eight bits (dfn markup used for the term being defined)
  • this is very simple (em markup used for emphasizing a word)
  • Homo sapiens (should appear in italics; i markup used)
  • here we have some inserted text (ins markup used)
  • type yes when prompted for an answer (kbd markup used for text indicating keyboard input)
  • Hello! (q markup used for quotation)
  • He said: She said Hello! (a quotation inside a quotation)
  • you may get the message Core dumped at times (samp markup used for sample output)
  • this is not that important (small markup used)
  • overstruck (strike markup used; note: s is a nonstandard synonym for strike)
  • this is highlighted text (strong markup used)
  • In order to test how subscripts and superscripts (sub and sup markup) work inside running text, we need some dummy text around constructs like x1 and H2O (where subscripts occur). So here is some fill so that you will (hopefully) see whether and how badly the subscripts and superscripts mess up vertical spacing between lines. Now superscripts: Mlle, 1st, and then some mathematical notations: ex, sin2 x, and some nested superscripts (exponents) too: ex2 and f(x)g(x)a+b+c (where 2 and a+b+c should appear as exponents of exponents).
  • text in monospace font (tt markup used)
  • underlined text (u markup used)
  • the command cat filename displays the file specified by the filename (var markup used to indicate a word as a variable).

  Some of the elements tested above are typically displayed in a monospace font, often using the same presentation for all of them. This tests whether that is the case on your browser:

  • This is sample text inside code markup
  • This is sample text inside kbd markup
  • This is sample text inside samp markup
  • This is sample text inside tt markup

  Links

  This is a text paragraph that contains some inline links. Generally, inline links (as opposite to e.g. links lists) are problematic from the usability perspective, but they may have use as “incidental”, less relevant links. See the document Links Want To Be Links.

  Forms

  This is a form containing various fields (with some initial values (defaults) set, so that you can see how input text looks like without actually typing it):

  The following two radio buttons are inside a fieldset element with a legend:
  Legend
  Check those that apply

  Tables

  The following table has a caption. The first row and the first column contain table header cells (th elements) only; other cells are data cells (td elements), with align="right" attributes:

  Sample table: Areas of the Nordic countries, in sq km
  Country Total area Land area
  Denmark 43,070 42,370
  Finland 337,030 305,470
  Iceland 103,000 100,250
  Norway 324,220 307,860
  Sweden 449,964 410,928

  Character test

  The following table has some sample characters with annotations. If the browser’s default font does not contain all of them, they may get displayed using backup fonts. This may cause stylistic differences, but it should not prevent the characters from being displayed at all.

  Char. Explanation Notes
  ê e with circumflex Latin 1 character, should be ok
  em dash Windows Latin 1 character, should be ok, too
  Ā A with macron (line above) Latin Extended-A character, not present in all fonts
  Ω capital omega A Greek letter
  minus sign Unicode minus
  diameter sign relatively rare in fonts

  Hyphenation

  In the following, a width setting should cause some hyphenation, depending on support to various methods of hyphenation.

  CSS-based hyphenation

  Until recently the great majority of naturalists believed that species were immutable productions, and had been separately created. This view has been ably maintained by many authors.

  JavaScript-driven hyphenation

  Until recently the great majority of naturalists believed that species were immutable productions, and had been separately created. This view has been ably maintained by many authors.

  Explicit hyphenation hints (soft hyphens)

  Un­til re­cent­ly the great ma­jor­i­ty of nat­u­ral­ists be­lieved that spe­cies were im­mu­ta­ble pro­duc­tions, and had been sep­a­rate­ly cre­at­ed. This view has been ably main­tain­ed by many au­thors.

  Teambuilding

  Radi pre vás pripravíme pestrý program šitý na mieru.

  detaily

  Konferencie

  Využite 3 konferenčné miestnosti s kapacitou do 100 hostí.

  detaily
  casino ludia

  Pobytové balíčky

  Vyberte si z výhodných špeciálnych ponúk a sezónnych balíčkov.

  detaily

  Rodinná dovolenka

  Prázdniny plné nezabudnuteľných zážitkov a výhodné rodinné ponuky.

  detaily
  hory 3

  Jedničné svadobné oslavy aj s oradom a komplexnými službami.

  Viac

  V Pustovni starého mnícha grilujú lahodné špeciality mnísi odetí v tradičných dobových habitoch.

  Viac

  Hodnotenia našich hostí

  Pozrite si hodnotenia podľa kategórie:

  rodinaRodinná dovolenka

  Úžasné, úžasné, úžasné :) Máme dve deti a chodievame pravidelne na rôzne skrátené dovolenky s programom pre deti, preto máme s čím porovnávať a musíme napísať, že Hotel Mních je vo všetko úúúžasnýýý :) čítať ďalej

  rodinka Pavlišinová
  07 Apr, 2015

  viac hodnotení

  firmyFiremné podujatia

  Chceli by sme podakovat za super spolupracu pri organizacii eventu pre 80 ludi. Ak ste firma ktora hlada perfektny hotel, tak hotel Mnich je to najlepsie co Vas mohlo strenut. Personal a ich ustretovost, jedlo, ubytovanie, prostredie, vecerny program... davam 110% bodov a max. odporucam. čítať ďalej

  eD system Slovakia s.r.o.
  17 Apr, 2014

  viac hodnotení

  oslavySvadby & Oslavy

  Chceli by sme sa poďakovať Hotelu Mních a celému personálu pri organizácií našej svadby. Veľká vďaka patrí manželom Vaňovičovcom za profesionálny prístup. Bolo nám cťou s Vami spolupracovať a aj napriek ďialke sme to zvládli skutočne na výbornú. čítať ďalej

  vejka a igi
  08 Dec, 2015

  viac hodnotení

  Pridať hodnotenie

  Táto webstránka používa súbory cookie nevyhnutné pre jej technické fungovanie a tiež pre analytické účely. Používaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavenia vami používaného internetového prehliadača.
  Viac info Ok