Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích a doplnkových služieb

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou BELIDEA SERVICES, s.r.o., so sídlom Bobrovec 909, 032 21 Bobrovec, IČO: 36 430 935 a odberateľom-objednávateľom služieb, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe zmluvy o ubytovaní alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a doplnkových služieb v ubytovacom zariadení – HORSKÝ HOTEL MNÍCH, Bobrovec 909, 032 21.

2. Tieto VOP sú verejné prístupné na internetovej stránke www.hotelmnich.sk.

II. VÝKLAD POJMOV

1. Ubytovacie zariadením sa rozumie HORSKÝ HOTEL MNÍCH, Bobrovec 909, 032 21 (ďalej aj „hotel“)

2. Ubytovateľom sa rozumie spoločnosť BELIDEA SERVICES, s.r.o., so sídlom Bobrovec 909, 032 21 Bobrovec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 16258/L, IČO: 36 430 935, DIČ: 2022013015, IČ DPH: SK 2022013015 (ďalej aj „ubytovateľ“)

3. Odberateľom-objednávateľom služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem uzatvoriť s ubytovateľom zmluvu o ubytovaní, resp. osoba, ktorá uzatvorila s ubytovateľom zmluvu o ubytovaní.

III. SPÔSOB UZATVORENIA ZMLUVY

1. Záujem o rezerváciu (objednávku) ubytovania je možné vykonať osobne, telefonicky alebo mailovou formou. Na základe objednávky na poskytnutie služieb hotel vypracuje cenovú ponuku, ktorú zašle odberateľovi. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára potvrdením cenovej ponuky zaslanej hotelom, potvrdenie vykoná objednávateľ mailovou formou alebo písomne. Obdržaním potvrdenej cenovej ponuky je hotelom vykonaná rezervácia na žiadané služby. Potvrdením cenovej ponuky na ubytovanie objednávateľ služieb vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP verejne prístupnými na internetovej stránke www.hotelmnich.sk, ktoré sú potvrdením cenovej ponuky pre objednávateľa služieb záväzné. Zo zmluvy o ubytovaní vzniká objednávateľovi právo, aby mu v ním určenom termíne hotel poskytol prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení a ubytovateľovi vzniká právo na zaplatenie ceny za poskytnuté služby podľa aktuálne platných cenníkov ubytovateľa. Záujem o rezerváciu môže prejaviť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2. Hotel má právo žiadať od objednávateľa zálohovú platbu do výšky 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 3 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.

IV. UBYTOVACIE SLUŽBY

Podmienky poskytnutia ubytovacích služieb v hoteli sa spravujú ubytovacím poriadkom. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať počas využívania ubytovacích služieb v hoteli ubytovací poriadok zverejnený na recepcii a na internetovej stránke hotela www.hotelmnich.sk. V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je ubytovateľ oprávnený objednávateľa – hosťa z pobytu vylúčiť, pričom hosť stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak ako nárok na vrátenie úhrady služieb objednaných a doposiaľ nevyužitých. Hotel má právo účtovať objednávateľovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

V. CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1. Hotel poskytuje hosťovi služby za ceny na základe aktuálne platných cenníkov. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za poskytnuté služby najneskôr v deň odchodu, a to na základe vystaveného hotelového účtu podľa vopred potvrdenej cenovej ponuky a vykonanej rezervácie. Dohodnutá cena v cenovej ponuke môže byť navýšená v prípade doobjednania služieb objednávateľom na mieste. Platbu je možné realizovať priamo na mieste v hotovosti, kreditnou alebo platobnou kartou.

2. Objednávateľ sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr v termíne stanovenom ubytovacím poriadkom, pokiaľ nebolo osobitne dohodnuté inak vopred. Objednávateľ je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu v čase stanovenom ubytovacím poriadkom, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že neuvoľní izbu v stanovenom termíne, je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zaplatiť storno poplatky v prípade, že od zmluvy odstúpi najneskôr do 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služieb. Bez povinnosti úhrady storno poplatkov je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu omeškania hotela s poskytnutím ubytovacích služieb.

2. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy najneskôr 30 dní pred dátumom začatia poskytovania ubytovacích služieb, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie sú strany oprávnené vykonať telefonicky (preukázateľným spôsobom), písomne alebo mailovou formou.

3. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti vrátiť finančné prostriedky – poskytnutú zálohovú platbu objednávateľovi aj v prípade, ak objednávateľ – hosť porušuje ubytovací poriadok, najmä ak hosť úmyselne alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou, obťažuje svojím správaním ostatných hostí, zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravotný stav ostatných hostí a personálu a z dôvodu vyššej moci.

4. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy a zruší rezerváciu vykonanú hotelom, teda stornuje objednávku pobytu písomne, telefonicky alebo elektronicky, je hotel oprávnený požadovať od objednávateľa nasledovné storno poplatky:
a) pri storne 29 – 21 dní pred začiatkom pobytu 20% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
b) pri storne 20 – 13 dní pred začiatkom pobytu 50% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
c) pri storne 12 – 6 dní pred začiatkom pobytu 70% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
d) pri storne 5 – 2 dni pred začiatkom pobytu 85% z ceny služieb za stornovanú ubytovaciu kapacitu
e) pri storne 1 deň a v deň nástupu na pobyt 100% z ceny objednaných všetkých služieb za 1. deň a za ďalšie dni podľa ods. d.
Nárok na storno poplatok je ubytovateľ oprávnený započítať si na poskytnutú zálohovú platbu zo strany objednávateľa.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ODCUDZENIE VECÍ

1. Hotel poskytuje možnosť úschovy lyží, bicyklov, detských kočíkov a pod. vo vyhradených priestoroch hotela. Hotel zodpovedá za veci vnesené ubytovaným hosťom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom. Peniaze, cenné veci a doklady sa uschovávajú do trezora. Hotel je zodpovedný za preukázateľnú škodu týkajúcu sa klenotov, peňazí a iných cenností max. do výšky 331,94€. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá hotel bez obmedzenia, len ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.

2. Parkovisko pred hotelom nie je strážené a parkovanie nie je predmetom poskytnutia služieb zo strany hotela, zodpovednosť za motorové vozidlo ponechané na parkovisku pred hotelom nesie v plnom rozsahu jeho majiteľ alebo držiteľ.

3. Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb. Objednávateľ je povinný škodu uhradiť bezodkladne po jej vzniku.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Pobyt s domácim zvieraťom je možný iba v zrubových chatkách za dohodnutý doplatok

2. Fajčenie je v priestoroch hotela, rozumie sa vo všetkých vnútorných prevádzkach a izbách, zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 50,- Eur za každé zistené porušenie, tým nie je dotknutý nárok hotela na náhradu škody.

3. Vstup detí do vonkajšieho detského ihriska a spoločenskej miestnosti (herne) je možný iba v sprievode dospelej osoby. Za voľný pohyb dieťaťa bez dozoru v uvedených priestoroch ako aj v ostatných priestorov interiéru a exteriéru hotela, hotel nezodpovedá.

4. Príchod a odchod zo zrubových chatiek je potrebné nahlásiť recepcii hotela. Zrubové chatky sa v neprítomnosti hostí alarmujú. Hotel nezodpovedá za odcudzené veci počas neprítomnosti hosťa – ak odchod nebol nahlásený na recepcii hotela.

5. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje ubytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi objednávateľom a ubytovateľom. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít ubytovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch ubytovateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu Ako objednávateľ, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý/-á svojich práv.


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP sú platné a účinné od d 01.04.2021.

2. Otázky a vzťahy týmito VOP výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Od týchto podmienok je možné sa odchýliť len s výslovným písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

3. Použitie týchto VOP možno vylúčiť alebo obmedziť len písomnou dohodu zmluvných strán.

en_USEnglish